Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a Bip Communications Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokkal (továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolatos - a Szolgáltató által folytatott - adatkezelésekről ad tájékoztatást.

Jelen tájékoztató elérhetősége: https://bipkampany.hu/hu/contents/privacypolicy

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

1. Bevezetés

A BIP Communications Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében. Tiszteletben tartjuk és értékeljük minden weboldal látogatónk, felhasználónk és szolgáltatásunkkal egyéb módon kapcsolatba kerülő személy információs önrendelkezési jogát.

A Szolgáltatások igénybe vétele során Szolgáltatóhoz személyes adatnak minősülő információk juthatnak el, melyeket kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük. Gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt adatok biztonságban legyenek, értve ezalatt a technikai kérdéseket és az adatokat érintő üzleti folyamatokat is.

Jelen dokumentumban használt gyakori kifejezések:

 

2. Az Ön viszonya cégünkkel

Amennyiben Ön érdeklődőként, regisztrált felhasználóként vagy szerződött ügyfélként kerül velünk illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatba, cégünk az Ön személyes adatainak az adatkezelője. Adatkezelőként mi kizárólag az Ön személyes információival rendelkezhetünk (ezeket a további pontokban részletezzük), de a rendszerünkbe Ön által feltöltött címzettadatok (pl. mobiltelefonszámok) vagy üzenetek szövege felett kizárólag Ön rendelkezik. Jelen tájékoztató - mint adatkezelési tájékoztató - épp ezért csak cégünk adatkezelői szerepkörével és az Ön személyes adataival kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele során rendszerünkön keresztül Ön a saját címzettjeinek (munkatársak, ügyfelek, partnerek, stb.) személyes adatait kezelheti. Ebben a tevékenységben Ön az adatkezelő (munkatársai, ügyfelei, partnerei, stb. számára), cégünk pedig az Ön által kezelt adatok adatfeldolgozója. Cégünk mint adatfeldolgozó az ÁSZF-ben illetve különleges igények esetén az egyedileg megkötött adatfeldolgozói megállapodásokban részletezett kötelezettségeket vállalja.

 

3. Adatkezelésünk

Az Ön személyes adatainak feldolgozását és tárolását biztonságosan végezzük az alábbi célokkal:

Soha nem küldünk Önnek kéretlen marketing vagy spam tartalmú üzeneteket és megteszünk minden szükséges lépést, hogy a kapcsolódó szabályozásoknak megfeleljünk. Az adatok megismerésére Szolgáltató alkalmazottai jogosultak.

Személyes adatainak kezelését vagy Önnel kötött szerződésünk alapján, vagy jogos érdekünk alapján, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulása alapján végezzük az alábbi konkrét esetek alapján:

Folyamat Adatkezelés célja Adatok köre Jogalapja Időtartama

Kapcsolatfelvétel

Információnyújtás, azonosítás szolgáltatásokkal kapcsolatos segítségnyújtáshoz, szerződéskötés előkészítése

Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma

Önkéntes hozzájárulás
(GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont)

5 év

Ajánlatkérés

Információnyújtás, későbbi szerződéskötés előkészítése, visszakereshetőség

Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma

Szerződés megkötését előkészítő lépés
(GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont)

5 év

Regisztráció

Szolgáltatás nyújtása, fiók létrehozása

Kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, hibajelzések e-mail címe, számlázási e-mail cím

Szerződés megkötését előkészítő lépés
(GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont)

szerződés megszűnését követően 5 év

Weboldal használat, SMS átjáró használata

Felhasználó azonosítása, üzleti folyamatok támogatása, felhasználói élmény növelése, hibaelhárítás, biztonságos működés garantálása, jogszerűtlen használat elkerülése

IP cím és/vagy anonim egyedi azonosító, böngésző típus és verzió, operációs rendszer, meglátogatott oldalak listája HTTP cookie formájában és/vagy szerver oldalon rögzítve

GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont

1 év

Telefonszám letiltása

Telefonszám letiltása, amennyiben a szám tulajdonosa nem kíván több üzenetet kapni Szolgáltató ügyfelétől

Név, telefonszám

GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont

visszavonásig

 

HTTP cookie-k (sütik) használata

Szolgáltató online felületei az Ön számítógépén vagy eszközén elhelyezhetnek és elérhetnek cookie-kat, melyek egy része a kijelentkezés befejezésekor lejár, mások hosszabb ideig, jellemzően 60-90 napig érvényesek maradnak a későbbi visszalátogatás esetére a felhasználói élmény javítása céljából.

A cookie-k használatához hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Ön által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A cookie-k rendszeresen tartalmaznak olyan egyedi azonosítókat, melyek alkalmasak arra, hogy az Ön személye szükség esetén azonosítható legyen.

A cookie-k fogadása kikapcsolható, de ilyen esetben a Szolgáltatás nem vehető igénybe, mivel ennek működéséhez elengedhetetlen az érvényes cookie-k tárolása az Ön böngészőjében, másként a felhasználók azonosítása nem lehetséges.

Lehetősége van a cookie-kat törölni illetve letiltani a böngészőkben (ld. Eszközök > Beállítások, Adatvédelem, vagy Beállítások > Speciális, Adatvédelem és biztonság).

 

4. Az Ön jogai

  1. Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, Ön jogosult ezt a hozzájárulását indoklás nélkül visszavonni. Személyes adatait ezt követően nem kezeljük tovább.
  2. Hozzáférés joga: bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk személyes adatainak kezelése, és azokat milyen formában kezeljük.
  3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: kérésére személyes adatait helyesbítjük, illetve kiegészítjük.
  4. Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog"): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését azok tárolási idejének lejártát megelőzően. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.
  5. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az adatokat csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.
  6. Adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti személyes adatainak átadását tagolt, géppel olvasható formátumban.
  7. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban a vitatott célból nem kezeljük.

Ha Ön bármilyen észrevételt kívánt tenni személyes adatainak használatával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot és minden megteszünk a probléma megoldása érdekében.

Ha nem tudunk segíteni, joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A jogaival kapcsolatos további információkért kérjük forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga

Ön jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

5. Hol és hogyan tároljuk az Ön adatait?

Csak a legszükségesebb személyes adatait tároljuk a fentiekben megadott időtartamban, amennyiben ahhoz megadta hozzájárulását. Ezeket a feltételeket az adatokra vonatkozó jogos igényünk érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség bővítheti.

Az Ön adatait Magyarországon tároljuk és kezeljük, a biztonsági mentéseket is beleértve több fizikai lokáción.

Az adatbiztonság kiemelten fontos számunkra, így megteszünk minden tőlünk telhetőt az adatainak védelme érdekében, többek között:

 

6. Megosztjuk-e adatait másokkal?

Az Ön személyes adatait sosem osztjuk meg harmadik féllel semmilyen okból. Ez alól kivételt képeznek az általunk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a törvényi előírások miatt szükséges illetve a jogi okokból (ide soroljuk a bírósági és hatósági megkereséseket is) szükséges adatmegosztások, mely esetekben eleget teszünk kötelezettségeinknek.

Esetenként szerződést köthetünk harmadik féllel, amely szolgáltatásokat nyújt számunkra az Ön megfelelő színvonalú kiszolgálása érdekében, ilyenek lehetnek például az online fizetési megoldások, keresőmotorral, hirdetésekkel és marketinggel kapcsolatos szolgáltatások. Egyes esetekben a szolgáltatás teljesítéséhez a harmadik félnek hozzá kell férnie az Ön adataihoz. Minden ilyen esetben az Ön adatait körültekintően és biztonságosan, az Ön jogaival, saját kötelezettségeinkkel és harmadik fél kötelezettségeivel összhangban kezeljük.

Weboldalaink működéséről statisztika készül, amelynek készítése során adatokat rögzítünk a forgalmi, használat mintákról, felhasználók számáról, értékesítési és egyéb információkról. Minden ilyen jellegű információ névtelenül, személyes egyedi azonosítók nélkül keletkezik és nem kombinálható más adatokkal, melynek eredményeként az Ön azonosításához vagy automatikus profilkészítéshez lenne felhasználható. Időről időre megoszthatjuk az ilyen forrásból származó adatokat befektetőkkel, partnerekkel, hirdetőkkel vagy hirdetési platformokkal. Az így keletkező adatokat is a törvény kereteit betartva kezeljük.

Amennyiben személyes adatainak bármely részét olyan szolgáltatónak továbbítjuk, mely nem az Európai Gazdasági Térségben működik, minden lehetséges lépést megteszünk, hogy adatait ugyanolyan biztonságosan kezeljék, mint ahogyan Magyarországon a GDPR előírásait követve tennénk.

 

7. Hogyan kaphatja meg saját adatait?

Jogában áll másolatot kérni az Önről tárolt személyes adatairól. Amennyiben van olyan adat, amelyet Önről kezelünk, az információszolgáltatást ingyenesen elvégezzük.

 

8. Kapcsolatfelvétel

Lépjen velünk kapcsolatba, ha kérdése vagy észrevétele van adatainak kezelésével kapcsolatban!

Név: BIP Communications Kft.
Székhely címe: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/b.
Telefonszám: 1/781-1468
E-mail cím: info@bipkampany.hu
Weboldal: https://bipkampany.hu